Att förädla information till kunskap - ett lärande arbetssätt med IKT

Denna lärarhandledning, som kompletterats med två praktikexempel, är tänkt att visa hur elever i grundskolan kan arbeta kolleborativt och undersökande med hjälp av IKT. Utifrån sina egenhändigt formulerade frågor söker, sorterar, jämför, undersöker och kritiskt granskar de sin insamlade information för att avslutningsvis presentera och diskutera sina egenhändigt formulerade svar på ställda frågor.

 

All erfarenhet hittills visar, att digitala medier (IKT) kan utgöra ett stöd för utveckling och lärande. Speciellt gäller detta elevers samarbetsförmåga, kommunikations- förmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande. Mitt syfte med publicerad lärarhandledning är att stimulera en elevaktiv undervisning, som gynnar ett undersökande och kritiskt granskande arbetssätt. Den skall ses som ett försök att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med IKT-användning.